Friday, May 14, 2010

 

 

 

 

Concepts -מושגים

 

ו י ד ב ר ה׳ אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ   מצרים לאמר. שאו את

 ראש כל עדה בני ישראל. הענין שצוה הקב״ה למנות את ישראל אף שהכל גלוי לפניו.אכן בהמנין נחחזק מצב ישראל. כי כמו שניתנה התורה לישראל אף כי כל העולם נברא בדברי תורה. כמו דאיתא בזה"ק (ויקרא י״א ב ) עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כוי• עשרה מאמרים במעשה בראשית ועשרה מאמרים במתן תורה . אך כי בעת שניתן התורה נתקרבו דברי תורה יותר לדעת האדם. וכמו שאחר מתן תורה נצטוו שיעשו משכן. היינו קביעות לקדושתם שקבלו שיהיה יתד בל תמוט . וכאן נעמדו על מקומם כל אחד במקום הראוי לו. ועל יד־ זה נחחזק כחם .

Why did Hashem command that the Jews be counted, He know the number already, He knows everything. The Izhbitzer explains that the Jews were counted to strengthen and encourage them. Let's understand what that means. The Izhbitzer asks a fundamental question, Why give the Torah? The entire world is based on the Torah. He cites the Zohar (Vayikra 11b) to make the point, it says that the Pasuk (Bamidbar 7:86) says ten twice,  this reflects the ten commandments and the ten statements which the world was created with. These tens are the same ten, the only difference is that once the torah was given, the Divrei torah became closer to us.  There are many times that torah needs to be brought closer to us, so that Kedusha has a base in the world,  it is for this reason that the Mishkan was built after the Torah was given. Once the Jews were counted, they were told "where to stand," and felt like they were in their place. When a person feels like a stranger, they cannot manifest their talents and abilities properly.

 . כי כל עניני היראה שמרפפת דעה האדם הוא פן הוא חס ושלום במצב מקום יותר מהראוי לו . וכמו שכתוב מהשפילך לפני נדיב (משלי כ״ה ז׳) ומזה נתחייבו כל האיסורים שנאסרו ישראל מלקבל איזה ד ב ר . כי גם בשרפי מעלה נמצא יראה על ענינים כאלו. ולכן נאמר וקרא זה אל זה (ישעיה ו׳ נ ). שמקבלים רשות שלא יעלה אחד למדרגה שאינה שייכת לו .

Conversely, a person could try to become something else entirely than who they are. We are obligated to observe the negative commandments in order that we learn not to be anything else other than ourselves. For even amongst the Malachim,  they ask each other permission before acting to assure that they are at the spiritual level which is relevant to them, and not anyone else.

 

 כי כמו שיש בעולם דומם צומח חי מדבר. וכל מה שלמעלה במדרגה נמצא בו בחירה יתירה. עד כי לגדול שבמדברים הוא המלך לו הותרה לפרון גדר (ב״ב ק׳ ב) לפי שהוא יותר בדעה מיושבת לכן לא יחפוץ רק בטובת הכלל. ואף שנראה כעושה מעשה חימה .

The Izhbitzer explains the levels of choice that exist. We know that there are classically 4 different levels of creation, nonliving matter, vegetation, animals and speaking creatures. Each successive level brings with it more ability to choose. At the top of the speakers, the one with the most unencumbered choice is the king, whom the Gemara (Bava Basra 100b) notes has no constraints on his choice at all. For the king there are no walls, or limits. This is because he acts only for the greater good of the nation, even though you might think has other motives.

 ועל זה מורה הסדר שבהדגלים. הראשון היה נחשון בן עמינדב מורה אף שעושה מעשה שנראית כעקשות. מכל מקום הוא מלא נדיבות. וכמו דאיתא בזה״ק (שמיני מ׳ ב ) הא דוד מלכא איש תרומה הוה . ומשמע שמורם מכל . ומכל מקום הוא מלא רחמנות.

So this is what the Parsha dealing with the camping order teaches us. The first camp is that of Nachshon Ben Aminadav. Nachshon is part of the roots of  Mashiach, the Jewish Royalty, and therefore the midrash tells us that he lept into the water first before it had split) showing how he breaks through all of the boundaries, and at the same time his strength of character and forcefulness  is "Ben aminadav",   benevolent and giving to his people. He is  both in geneology and in attitude, the predecessor to the kingdom. Similarly, the Zohar notes that David Hamelech was a person of Trumah, which means both uplifted (jumping over the boundaries) and giving.

והאחרון היה אחירע בן עינן מורה שהולך לבסוף וכח הפעולה נקטן בו . מכל מקים עינו זך מאד שנהנה מראיתו. כי יש

שמותר לו לקבל  טובה ויש שאין לו רק ראיה ולו היה ראיה מפורשת מאד

On the other end, the last of the camps is Achira ben Einan  who walks at the end,  his actions are small, and without great amounts of efficacy. While Nachshon, seems to be able to do anything, Achira appears not to able to do anything, merely to watch things unfold.  

 

ו ה נ ה כמו שהציב השי׳ת  שעל ידי דברי עולם הזה יוכל האדם להפסיד כל חייו חס ושלום. כן העמיד השי״ת עבודה ומעשים בעולם הזה שיוכל האדם לקנות חיי עולם. וזה הכח ניתן בהאדם.

However, within each person's Avodas Hashem, despite the difference of camp, meaning the seeming difference of efficacy of their choices, for each person, we know that Hashem created a world that one can lose everything, and at the same time Hashem created Avodah and good deeds that a person can earn the world to come. Hashem gave these awesome powers to a person.     

 

ועל זה יסד הקב׳׳ה באופן הזה כדי שכל השכר יקרא על שם האדם שהוא יגיע כפיו. וזה שנאמר וצבאו ופקדיו צבאו הוא הכח שעל ידו יוכל האדם לקנות חיי עולם. ופקדיו הוא החסרון שנטבע באדם מתולדתו. כי פקריו הוא לשון חסרון. כמו ויפקד מקום דוד (שמואל א׳ כ׳ כ״ה)

 This exists so that a person may serve Hashem and be rewarded in accordance with his exertion. The Izhbitzer explains the nature of a person's  exertion that the word Tzva means the power to acquire the world to come, and the word Pkudah means the lack that exists in the person, since their youth.

 

.ומשה רבינו עליו השלום הוא היה החאחד לב ישראל והוציא כחם אל הפועל. הן כח הטוב לסגל מעשים טובים והן לתקן כח ההפסד מהחסרון הנמצא בהאדם. כי מקום משה רבנו עליו השלום היה במזרח מקום זריחת השמש ודעתו נתקרבה לה׳. כי בלוים ניתן הבחירה היותר גדולה. וליותר במשה רבנו עליו השלום.ובזה היה משה רביגו מדוגל מאד.

Moshe Rabenu is the person who brings the heart of the Jewish people together and brings their potential into reality, which consists of  the ability of the Jews to bring about good deeds and repair the lack which exists within them.  The Izhbitzer is going explain more of the relevance of the positioning in the camp. Moshe's place where he camped was in the east. Just like the sun rises in the east and elightens with knowledge, Moshe placed his tent in the east.

 

 כמו האדם המדוגל על כל בעלי החיים אף כי האדם מאוחר לכל מעשה בראשית. וכמו שנתבאר בפרשת בא. כי נמצא בברואים כחות גדולים. כמי שכתיב מלפני מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו (איוב ל׳׳ה י׳׳א) וכמו דאיתא גמרא (סנהדרין ל״ח א) אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית. אבל בזה האדם מדוגל כי יש לו בחירה בדעת. ובזה היה לקום המקדש מדוגל. וכמו כן גם כה, אף כי השכינה במערב( ב״ב כ״ה אי) שנקרא אויר יה. מכל מקום בזה מגודל צד המזרחית. כי שם פתיתת האיר והבחירה שם בהתגברות:

A person is of a higher spiritual quality than  all other creatures even though man was created last. Within each creation there is great power and ability, but man  remains greater due to his knowledge and ability to choose, sets him above everything else. The Izhbitzer is explains that the Mikdash is  in the east as well, as it teaches us of the power of our choices, and empowers us to choose.

 

Practical Advice

The Jews were counted to teach them  that each one of us despite the perceived  efficacy of our choices, or inefficacy of our choices, still have the ability to serve Hashem, to acquire and repair that which is broken, and each one of us has a place. Moshe came to teach  us how to use our choices and serve Hashem in our specific life situations. Whenever we feel like we are "stuck" and our choices are not effective, we need to sit and think whether or not this is truly our avoda, or maybe it's someone else's which is why it isn't working for me.

 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home