Friday, July 16, 2010

נאות דשא דברים

Text Box:        אלא הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל וכו. יש לדקדק מפני מה        לא מנה כסדר החטא ועוד בכולם מנה על שם המקום והאחרון אמר        ודי זהב . וגם כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים. אך הענין        הוא כי המדרש רבא ( א:א) מתחיל הלכה אדם מישראל מה יהא מותר        לכתוב ספרים בכל לשון וכו. ומסיים שם שדברי תורה מרפאין את        הלשון.עיין שם באריכות . ויש לדקדק מה ענין של פתיחה לכאן.        וגם מב שאמר שמרפאין את הלשון . כי משה קודם שלמד את התורה        אמר ולא איש דברים אנכי ועכשיו שלמד את התורה התחיל לומר אלה        הדברים. ויש לתמוה וכי עד עכשיו לא דבר והלא כבר אמר כל        התורה. אך הענין הוא כי אותא בתקוני זוהר (קלב ע"ב)        פומא וליבא דא אורייתא


אלה הדברים אשר דבר  משה אל כל ישראל וכו. יש לדקדק מפני מה לא מנה כסדר החטא ועוד בכולם מנה על שם המקום והאחרון אמר ודי זהב . וגם כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים.

The Parsha begins with the phrase "These are the words that Moshe spoke to all of the Jewish people." Let's explore why the Torah counts the sins of the jewish people by the places instead of their chronolgical order, why this order ends with די זהב and why does the Pasuk start with the word ואלה which usually means to reject the previous information.

 אך הענין הוא כי המדרש רבא )א:א( מתחיל הלכה אדם מישראל מה יהא מותר לכתוב ספרים בכל לשון וכו ומסיים שם שדברי תורה מרפאין את הלשון.עיין שם באריכות .  ויש לדקדק מה ענין של פתיחה לכאן. וגם מה שאמר שמרפאין את הלשון . כי משה קודם שלמד את התורה אמר  לא איש דברים אנכי ועכשיו שלמד את התורה התחיל לומר אלה הדברים.

The נאות דשא explains that the keys to understanding are found in the beginning of the Midrash )Devarim 1:1) which asks a Halchic question, is one allowed to write the Torah in any language, and then it concludes with "the words of torah heal the tongue." Why is does the Midrash start like that? What is the relevance of that Torah heals the tongue? The Midrash explains that Moshe Rabenu before learning the Torah said, "I am not a man of words" and now that he has learned it, the Torah says, "These are the words that Moshe spoke."

 ויש לתמוה וכי עד עכשיו לא דבר והלא כבר אמר כל התורה.

So it makes one wonder, did Moshe never speak until now? How could it be?  So why does the Torah only explain that Moshe spoke these words, at the beginning of Devarim.

 אך הענין הוא כי אותא בתקוני זוהר( קלב ע"ב) פומא וליבא דא אורייתא דבכתב ודבבעל פה הם לוחות שניים. כדאיתא במדרש שמות רבה (מז:ז) שהם הלכות ואגדות וספרא וספרי וכתיב כתב לך איתא במדרש כיון שהטריח הרבה אמר לו הקב"ה לך אני  נותנה ומתוך טובת עין שהיה בו במשה נתנה לישראל. וזה הספר משנה תורה הוא אורייתא דבעל פה שמשה קבל תורה מסיני מסרה  ליהושע וזה משנה תורה שאמר הקב"ה  ליהושע לא ימוש ספר תורה הזה מפיך דאיתא במדרש  בראשית רבה פ ו:ט) זה אורייתא דבעל פה שכתוב בו שמור כי תורה שבכתב הוא זכור כדאיתא זה"ק ח"ב דף קיח ע"ב )

The נאות דשא cites the Tikunei Zohar to explain the connection between the Book of Devarim and Modhe's ability to speak. He says that the most initimate way to connect to the written torah is through the  heart the mouth is the way to connect to the Oral torah. The Oral Torah is the second set of tablets. The Midrash )Shemos 47:7) says that the Second Luchos are Halacha, Agada, Sifra and Sifrei  but they must stay oral, while the Torah, and Neviim and Kesuvim were to be written down. The Midrash says that since Moshe toiled intently to understand, Hashem gave him the Torah as a gift, and then due to Moshe's generosity, he gave it to the Jewish people.

Text Box:        דבכתב ודבבעל פה הם לוחות שניים. כדאיתא במדרש (שמות רבה        מז:ז) שהם הלכות ואגדות וספרא וספרי וכתיב כתב לך איתא במדרש        כיון שהטריח הרבה אמר לו הקב"ה לך אני נותנה ומתוך טובת        עין שהיה בו במשה נתנה לישראל וזה הספר משנה תורה הוא        אורייתא דבעל פה שמשה קבל תורה מסיני מסרה ליהושע וזה משנה        תורה שאמר הקב"ה ליהושע לא ימוש ספר תורה הזה מפיך        דאיתא במדרש בראשית רבה פ (ו:ט) זה אורייתא דבעל פה שכתוב בו        שמור כי תורה שבכתב הוא זכור כדאיתא זה"ק( ח"ב דף        קיח ע"ב ) ונתן להם התורה שבעל פה אחר החטא כדי שיוכלו        לתקן החטא כי חיים ביד הלשון וכן כאן להם משה הספר משנה תורה        הזה כדי שיכלו לתקן הכל. וזה שנאמר אלה פסל את הראשונים        מקודם לא כתיב רק החטא כסדר הזה במדבר בערבה היינו שאמרו        בשבתנו על סיר הבשר ואחר כך בערבה בשיטים היינו מלא כריסה        זיני בישא אלה שנים הולכים יחד ואם תברר עצמך באלה השנים אזי        תוכל להתבונן מה יהיה  This gift of the Oral Torah, the record of Moshe's teaching to the Jewish people. It is this "Mishna Torah" while it can mean the second transmition of the Torah, could also imply the combination of Mishna, Oral Torah and Torah, written Torah. This is the Oral Torah which Moshe received on Mount Sinai, and passed on to Yehoshua. It is this self same torah that Hashem told Yehousha "Don't let this book of the Torah will not  leave from your mouth." The fact that Hashem calls says this book is in your mouth reveals that it is more than just a regular text, this Mishna Torah. Devarim is Torah Shebal Peh, even though it's Torah Shebichtav.

It is for this reason that the Aseres Hadibros are written twice, once in Parshas Yisro, and once in Vaeschanan (Which is in Devarim, Mishnah Torah.) There are several differences in the versions of the Aseres Hadibros. The Pasuk in Yisro says "Zachor- remember the day of Shabbos." Vaeschanan, it says "Shamor- guard the day of Shabbos." What accounts for this difference? In the Torah Shebal Peh is where we were commanded Shamor. It is no coincidence, therefore that this word also exemplifies the Torah She Bal Peh, which is the obligation to guard the words of Torah. The written Torah is where it said  Zachor was the word used to command us regarding Shabbos, therefore it is representative of the written Torah. (Zohar 2:118b)

 ונתן להם התורה שבעל פה אחר החטא כדי שיוכלו לתקן החטא כי חיים ביד הלשון וכן כאן להם משה הספר משנה תורה הזה כדי שיכלו לתקן הכל.

Therefore,  Moshe Rabenu gave them the Torah Shebal Peh after all of the sins of the desert in order to fix all of the sins. Since "life is in the hands of the tongue", so too, the Oral torah, one can repair everything, as it also possesses the power of speech. It  is no coincidence that the second Luchos where given to the Jewish people. Additionally the 13 attributes of Rachamim, which are an appeal for the chance to do Teshuva, are correspond to the 13 rules of  how to explain the Torah. (which are said at the beginning of Shacharis Rebbe Yishmael Omer.)

 וזה שנאמר אלה פסל את הראשונים כי מקודם לא כתיב רק החטא כסדר הזה

Text Box:        התכלית שלך כמו שכתוב באור החיים. ומקודם שתברר עצמך באכילה        ובתאווה לא יפנה לבבך לחשוב על התכלית. ואם תחשוב על התכלית        אזי תוכל מלמור מלשון הרע וזהו פארן במרגלים. ותופל לבן        היינו במן שתספק במועט התענוג. וחצרות זה מחלקת שתברח מן        המחלקת. ודי זהב פרש"י ברוב זהב ובדבר זה אין כאן ישראל        שום טענה כי למה השפיע להם הקב"ה רוב זהב ובדבר זה מרמז        אם תתקן משכתוב מקודם אזי כל טובות שתקבל לא יתן הקב"ה        פתחון פה לשום מסטין לקטרג עליך כמו במצרים שהענן קבל כל        החצים ואבני בליסטרא היינו כל הקטרוג שאמר אלו ואלו עובדי        עבודה זרה הקב"ה קבל על עצמו ליישה הכל. וכמו שעיר        ר"ח על שמעטתי את הלבנה היינו שאמר הקב"ה אשר        הרעותי (מיכה ד:ו) ולכן מתחיל המדרש (תנחומה וירא ה) שצפה        הקב"ה שאומות יכתבו התורה ביוונית ויומרו אנו ישראל        לפיכך ניתנה משנה בעל פה שהם מסטורין של הקב"ה עיין שם.        פרושו לתת לאדם עצה לתקן החטא זה סוד בפני ואומות רק לישראל        For this reason Parshas Devarim, and Mishna Torah begins with the word Eleh, which means to throw out the old verision, because previously we only saw the sins in places of the desert, and the old failed way of life, now we are going to learn how to live in a new way. Instead of the path of destruction and failure, we see a new route, a way to fix ourselves…

 במדבר בערבה היינו שאמרו בשבתנו על סיר הבשר ואחר כך בערבה בשיטים היינו מלא כריסה זיני בישא אלה שנים הולכים יחד ואם תברר עצמך באלה השנים אזי תוכל להתבונן מה יהיה התכלית שלך כמו שכתוב באור החיים. ומקודם שתברר עצמך באכילה ובתאווה לא יפנה לבבך לחשוב על התכלית ואם תחשוב על התכלית אזי תוכל מלשמור מלשון הרע וזהו פארן במרגלים. ותופל לבן היינו במן שתספק במועט התענוג. וחצרו זה מחלקת שתברח מן המחלקת.

The נאות דשא  explains Moshe Rabenu's teaching of a new path through the desert of life, through the episodes that took place in the desert. In the desert, in Arava, the Jews complained how they wanted to sit by pots of meat like they had in Mitzraim. In Arava in Shittim, is where many people succumbed to the temptation of the Midianite women, these two places go together, if a person can straighten out their priorities and overcome physical   temptations, they can have the clarity of thought to consider their purpose in life. If they can think about the purpose in life then, you can triumph over the desire to speak Lashon Hara, as its insidiousness is to take the focus off of yourself and decimate those around you, so you don't have to change.  Therefore the stop which is included next on the list in this week's Parsha is Paran where the Meraglim spoke lashon hara about Eretz Yisrael. Tofal Lavan- where they complained about the Mon, teaches us about being able to live life with less of the luxuries.If Mon can taste like almost everything, so what do you need?  Then Chatzeros  which is where the Rebellion of Korach took place, and it teaches us to keep away from divisiveness.

ודי זהב פרש"י ברוב זהב ובדבר זה אין כאן ישראל שום טענה כי למה  השפיע להם הקב"ה רוב זהב ובדבר זה מרמז אם תתקן משכתוב מקודם אזי כל טובות שתקבל לא יתן הקב"ה פתחון פה לשום מסטין לקטרג עליך  כמו במצרים שהענן קבל כל החצים ואבני בליסטרא היינו כל הקטרוג שאמר אלו ואלו עובדי עבודה זרה הקב"ה קבל על עצמו ליישב הכל. וכמו  שעיר ר"ח על שמעטתי את הלבנה היינו שאמר הקב"ה אשר הרעותי (מיכה ד:ו)

Text Box:        שהם עמו וסגולתו וזה משנה תורה שבזה יהושע הדמים החמה ואם        אדם יגע בה אזי מאירה לו הספר הזה לתקן הכל ולכן בתחילה אמר        לא איש דברים ולפי שלא שמעו לו בני ישראל כמו שכתוב ולא שמעו        אל משה ועכשיו שקבלו תוכחתו כתיב אלה הברים שרפאו את הלשון        ששמעו לו בני ישראל וזה תורה שבעל פה כדאיתא בזוהר פומא        ולבא.The last stop, Di Zahav, Rashi explains that it means enough gold. The Jewish people didn't have any complaint about having too much gold. What is the message here? It tells the Jews that if you repair all of the aforementioned problems, then there will not be any complaint against the material good that they have them in the Heavenly Court.  Any complaint that would be against the Jews would be like the arrows and rocks that were shot at the Jews at the Yam Suf, the cloud swallowed them up. In the same way, the complaint against the Jews in Mitzraim, "The Mitzrim are idol worships, and the  Jews are idol worshipers, how can you differentiate?"  Hashem will take it upon Himself to answer all of the complaints, in the same way that Hashem blames himself, for reducing the size of the moon.

 ולכן מתחיל המדרש (תנחומה וירא ה) שצפה הקב"ה שאומות יכתבו התורה ביוונית ויאמרו אנו ישראל  לפיכך ניתנה משנה בעל פה שהם מסטורין  של הקב"ה עיין שם.

Therefore, the Midrash begins with the question of whether or not it is permissible to write the Torah in Greek. The Midrash says Hashem foresaw that the nations of the world would translate the Torah into Greek and say that they are the Jewish people. Therefore, the Mishna was given orally, for it is Hashem's secrets.

 פרושו לתת לאדם עצה לתקן החטא זה סוד  בפני האומות רק לישראל שהם עמו וסגולתו וזה משנה תורה שבזה יהושע הדמים החמה ואם אדם יגע בה אזי מאירה לו הספר הזה לתקן הכל ולכן בתחילה אמר לא איש דברים ולפי שלא שמעו לו בני ישראל כמו שכתוב ולא שמעו אל משה ועכשיו שקבלו תוכחתו כתיב אלה הדברים שרפאו את הלשון ששמעו לו בני ישראל וזה תורה שבעל פה כדאיתא בזוהר פומא ולבא.

What are these secrets? The route to fixing sins is hidden from the nations, and only given to the Jewish people. It was through

Yehoshua's devotion to the Torah, that he had the ability stop the sun. )Yehoshua 10:13, Yolkut Yehoshua 10:22 ) When a person toils in it, then this Sefer illuminates everything and through it can repair everything. Therefore, at the beginning, Moshe said "I am not a man of words," as the Jewish people did not listen to him. But now, they did, and listened to his rebuke as his tongue was healed, and the Jewish people listened. We see that the torah has this property, to be able to heal and repair, and it is only this Mishna Torah, which has the ability to heal the mouth, which is why the Zohar says the Mishna Torah corresponds to the mouth.


Practical Advice

The Sefer of Devarim is the beginning of the Torah Shebal Peh, the process of how the Dvar Hashem descends into  our lives to heal us, and present us with the vision of a better life. It endeavors to repair the broken hearts, of the broken Luchos, and our broken lives. It is no coincidence that this week, Shabbos Chazon is Parshas Devarim. Chazon-when (according to the Berdichover ) we are gifted the vision of the Third Beis Hamikdash a vision of how life could and should be, that we also acquire the tools of the Torah Shebal Peh, the thirteen  Middos how to activate Torah Shebal Peh  which are the thirteen attributes of the Tefillah to rebuild our lives. This Shabbos, dream and make plans how do rebuild your live, receive the present of Mishna Torah and the vision of the third Beis Hamikdash.


אלה הדברים אשר דבר  משה אל כל ישראל וכו. יש לדקדק מפני מה לא מנה כסדר החטא ועוד בכולם מנה על שם המקום והאחרון אמר ודי זהב . וגם כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים.

The Parsha begins with the phrase "These are the words that Moshe spoke to all of the Jewish people." Let's explore why the Torah counts the sins of the jewish people by the places instead of their chronolgical order, why this order ends with די זהב and why does the Pasuk start with the word ואלה which usually means to reject the previous information.

 אך הענין הוא כי המדרש רבא )א:א( מתחיל הלכה אדם מישראל מה יהא מותר לכתוב ספרים בכל לשון וכו ומסיים שם שדברי תורה מרפאין את הלשון.עיין שם באריכות .  ויש לדקדק מה ענין של פתיחה לכאן. וגם מה שאמר שמרפאין את הלשון . כי משה קודם שלמד את התורה אמר  לא איש דברים אנכי ועכשיו שלמד את התורה התחיל לומר אלה הדברים.

The נאות דשא explains that the keys to understanding are found in the beginning of the Midrash )Devarim 1:1) which asks a Halchic question, is one allowed to write the Torah in any language, and then it concludes with "the words of torah heal the tongue." Why is does the Midrash start like that? What is the relevance of that Torah heals the tongue? The Midrash explains that Moshe Rabenu before learning the Torah said, "I am not a man of words" and now that he has learned it, the Torah says, "These are the words that Moshe spoke."

 ויש לתמוה וכי עד עכשיו לא דבר והלא כבר אמר כל התורה.

So it makes one wonder, did Moshe never speak until now? How could it be?  So why does the Torah only explain that Moshe spoke these words, at the beginning of Devarim.

 אך הענין הוא כי אותא בתקוני זוהר( קלב ע"ב) פומא וליבא דא אורייתא דבכתב ודבבעל פה הם לוחות שניים. כדאיתא במדרש שמות רבה (מז:ז) שהם הלכות ואגדות וספרא וספרי וכתיב כתב לך איתא במדרש כיון שהטריח הרבה אמר לו הקב"ה לך אני  נותנה ומתוך טובת עין שהיה בו במשה נתנה לישראל. וזה הספר משנה תורה הוא אורייתא דבעל פה שמשה קבל תורה מסיני מסרה  ליהושע וזה משנה תורה שאמר הקב"ה  ליהושע לא ימוש ספר תורה הזה מפיך דאיתא במדרש  בראשית רבה פ ו:ט) זה אורייתא דבעל פה שכתוב בו שמור כי תורה שבכתב הוא זכור כדאיתא זה"ק ח"ב דף קיח ע"ב )

The נאות דשא cites the Tikunei Zohar to explain the connection between the Book of Devarim and Modhe's ability to speak. He says that the most initimate way to connect to the written torah is through the  heart the mouth is the way to connect to the Oral torah. The Oral Torah is the second set of tablets. The Midrash )Shemos 47:7) says that the Second Luchos are Halacha, Agada, Sifra and Sifrei  but they must stay oral, while the Torah, and Neviim and Kesuvim were to be written down. The Midrash says that since Moshe toiled intently to understand, Hashem gave him the Torah as a gift, and then due to Moshe's generosity, he gave it to the Jewish people.

Text Box:      דבכתב ודבבעל פה הם לוחות שניים. כדאיתא במדרש (שמות רבה מז:ז)      שהם הלכות ואגדות וספרא וספרי וכתיב כתב לך איתא במדרש כיון      שהטריח הרבה אמר לו הקב"ה לך אני נותנה ומתוך טובת עין שהיה      בו במשה נתנה לישראל וזה הספר משנה תורה הוא אורייתא דבעל פה      שמשה קבל תורה מסיני מסרה ליהושע וזה משנה תורה שאמר הקב"ה      ליהושע לא ימוש ספר תורה הזה מפיך דאיתא במדרש בראשית רבה פ      (ו:ט) זה אורייתא דבעל פה שכתוב בו שמור כי תורה שבכתב הוא זכור      כדאיתא זה"ק( ח"ב דף קיח ע"ב ) ונתן להם התורה      שבעל פה אחר החטא כדי שיוכלו לתקן החטא כי חיים ביד הלשון וכן      כאן להם משה הספר משנה תורה הזה כדי שיכלו לתקן הכל. וזה שנאמר      אלה פסל את הראשונים מקודם לא כתיב רק החטא כסדר הזה במדבר בערבה      היינו שאמרו בשבתנו על סיר הבשר ואחר כך בערבה בשיטים היינו מלא      כריסה זיני בישא אלה שנים הולכים יחד ואם תברר עצמך באלה השנים      אזי תוכל להתבונן מה יהיה  This gift of the Oral Torah, the record of Moshe's teaching to the Jewish people. It is this "Mishna Torah" while it can mean the second transmition of the Torah, could also imply the combination of Mishna, Oral Torah and Torah, written Torah. This is the Oral Torah which Moshe received on Mount Sinai, and passed on to Yehoshua. It is this self same torah that Hashem told Yehousha "Don't let this book of the Torah will not  leave from your mouth." The fact that Hashem calls says this book is in your mouth reveals that it is more than just a regular text, this Mishna Torah. Devarim is Torah Shebal Peh, even though it's Torah Shebichtav.

It is for this reason that the Aseres Hadibros are written twice, once in Parshas Yisro, and once in Vaeschanan (Which is in Devarim, Mishnah Torah.) There are several differences in the versions of the Aseres Hadibros. The Pasuk in Yisro says "Zachor- remember the day of Shabbos." Vaeschanan, it says "Shamor- guard the day of Shabbos." What accounts for this difference? In the Torah Shebal Peh is where we were commanded Shamor. It is no coincidence, therefore that this word also exemplifies the Torah She Bal Peh, which is the obligation to guard the words of Torah. The written Torah is where it said  Zachor was the word used to command us regarding Shabbos, therefore it is representative of the written Torah. (Zohar 2:118b)

 ונתן להם התורה שבעל פה אחר החטא כדי שיוכלו לתקן החטא כי חיים ביד הלשון וכן כאן להם משה הספר משנה תורה הזה כדי שיכלו לתקן הכל.

Therefore,  Moshe Rabenu gave them the Torah Shebal Peh after all of the sins of the desert in order to fix all of the sins. Since "life is in the hands of the tongue", so too, the Oral torah, one can repair everything, as it also possesses the power of speech. It  is no coincidence that the second Luchos where given to the Jewish people. Additionally the 13 attributes of Rachamim, which are an appeal for the chance to do Teshuva, are correspond to the 13 rules of  how to explain the Torah. (which are said at the beginning of Shacharis Rebbe Yishmael Omer.)

 וזה שנאמר אלה פסל את הראשונים כי מקודם לא כתיב רק החטא כסדר הזה

Text Box:      התכלית שלך כמו שכתוב באור החיים. ומקודם שתברר עצמך באכילה      ובתאווה לא יפנה לבבך לחשוב על התכלית. ואם תחשוב על התכלית אזי      תוכל מלמור מלשון הרע וזהו פארן במרגלים. ותופל לבן היינו במן      שתספק במועט התענוג. וחצרות זה מחלקת שתברח מן המחלקת. ודי זהב      פרש"י ברוב זהב ובדבר זה אין כאן ישראל שום טענה כי למה      השפיע להם הקב"ה רוב זהב ובדבר זה מרמז אם תתקן משכתוב      מקודם אזי כל טובות שתקבל לא יתן הקב"ה פתחון פה לשום מסטין      לקטרג עליך כמו במצרים שהענן קבל כל החצים ואבני בליסטרא היינו      כל הקטרוג שאמר אלו ואלו עובדי עבודה זרה הקב"ה קבל על עצמו      ליישה הכל. וכמו שעיר ר"ח על שמעטתי את הלבנה היינו שאמר      הקב"ה אשר הרעותי (מיכה ד:ו) ולכן מתחיל המדרש (תנחומה וירא      ה) שצפה הקב"ה שאומות יכתבו התורה ביוונית ויומרו אנו ישראל      לפיכך ניתנה משנה בעל פה שהם מסטורין של הקב"ה עיין שם.      פרושו לתת לאדם עצה לתקן החטא זה סוד בפני ואומות רק לישראל For this reason Parshas Devarim, and Mishna Torah begins with the word Eleh, which means to throw out the old verision, because previously we only saw the sins in places of the desert, and the old failed way of life, now we are going to learn how to live in a new way. Instead of the path of destruction and failure, we see a new route, a way to fix ourselves…

 במדבר בערבה היינו שאמרו בשבתנו על סיר הבשר ואחר כך בערבה בשיטים היינו מלא כריסה זיני בישא אלה שנים הולכים יחד ואם תברר עצמך באלה השנים אזי תוכל להתבונן מה יהיה התכלית שלך כמו שכתוב באור החיים. ומקודם שתברר עצמך באכילה ובתאווה לא יפנה לבבך לחשוב על התכלית ואם תחשוב על התכלית אזי תוכל מלשמור מלשון הרע וזהו פארן במרגלים. ותופל לבן היינו במן שתספק במועט התענוג. וחצרו זה מחלקת שתברח מן המחלקת.

The נאות דשא  explains Moshe Rabenu's teaching of a new path through the desert of life, through the episodes that took place in the desert. In the desert, in Arava, the Jews complained how they wanted to sit by pots of meat like they had in Mitzraim. In Arava in Shittim, is where many people succumbed to the temptation of the Midianite women, these two places go together, if a person can straighten out their priorities and overcome physical   temptations, they can have the clarity of thought to consider their purpose in life. If they can think about the purpose in life then, you can triumph over the desire to speak Lashon Hara, as its insidiousness is to take the focus off of yourself and decimate those around you, so you don't have to change.  Therefore the stop which is included next on the list in this week's Parsha is Paran where the Meraglim spoke lashon hara about Eretz Yisrael. Tofal Lavan- where they complained about the Mon, teaches us about being able to live life with less of the luxuries.If Mon can taste like almost everything, so what do you need?  Then Chatzeros  which is where the Rebellion of Korach took place, and it teaches us to keep away from divisiveness.

ודי זהב פרש"י ברוב זהב ובדבר זה אין כאן ישראל שום טענה כי למה  השפיע להם הקב"ה רוב זהב ובדבר זה מרמז אם תתקן משכתוב מקודם אזי כל טובות שתקבל לא יתן הקב"ה פתחון פה לשום מסטין לקטרג עליך  כמו במצרים שהענן קבל כל החצים ואבני בליסטרא היינו כל הקטרוג שאמר אלו ואלו עובדי עבודה זרה הקב"ה קבל על עצמו ליישב הכל. וכמו  שעיר ר"ח על שמעטתי את הלבנה היינו שאמר הקב"ה אשר הרעותי (מיכה ד:ו)

Text Box: שהם      עמו וסגולתו וזה משנה תורה שבזה יהושע הדמים החמה ואם אדם יגע בה      אזי מאירה לו הספר הזה לתקן הכל ולכן בתחילה אמר לא איש דברים      ולפי שלא שמעו לו בני ישראל כמו שכתוב ולא שמעו אל משה ועכשיו      שקבלו תוכחתו כתיב אלה הברים שרפאו את הלשון ששמעו לו בני ישראל      וזה תורה שבעל פה כדאיתא בזוהר פומא ולבא.The last stop, Di Zahav, Rashi explains that it means enough gold. The Jewish people didn't have any complaint about having too much gold. What is the message here? It tells the Jews that if you repair all of the aforementioned problems, then there will not be any complaint against the material good that they have them in the Heavenly Court.  Any complaint that would be against the Jews would be like the arrows and rocks that were shot at the Jews at the Yam Suf, the cloud swallowed them up. In the same way, the complaint against the Jews in Mitzraim, "The Mitzrim are idol worships, and the  Jews are idol worshipers, how can you differentiate?"  Hashem will take it upon Himself to answer all of the complaints, in the same way that Hashem blames himself, for reducing the size of the moon.

 ולכן מתחיל המדרש (תנחומה וירא ה) שצפה הקב"ה שאומות יכתבו התורה ביוונית ויאמרו אנו ישראל  לפיכך ניתנה משנה בעל פה שהם מסטורין  של הקב"ה עיין שם.

Therefore, the Midrash begins with the question of whether or not it is permissible to write the Torah in Greek. The Midrash says Hashem foresaw that the nations of the world would translate the Torah into Greek and say that they are the Jewish people. Therefore, the Mishna was given orally, for it is Hashem's secrets.

 פרושו לתת לאדם עצה לתקן החטא זה סוד  בפני האומות רק לישראל שהם עמו וסגולתו וזה משנה תורה שבזה יהושע הדמים החמה ואם אדם יגע בה אזי מאירה לו הספר הזה לתקן הכל ולכן בתחילה אמר לא איש דברים ולפי שלא שמעו לו בני ישראל כמו שכתוב ולא שמעו אל משה ועכשיו שקבלו תוכחתו כתיב אלה הדברים שרפאו את הלשון ששמעו לו בני ישראל וזה תורה שבעל פה כדאיתא בזוהר פומא ולבא.

What are these secrets? The route to fixing sins is hidden from the nations, and only given to the Jewish people. It was through

Yehoshua's devotion to the Torah, that he had the ability stop the sun. )Yehoshua 10:13, Yolkut Yehoshua 10:22 ) When a person toils in it, then this Sefer illuminates everything and through it can repair everything. Therefore, at the beginning, Moshe said "I am not a man of words," as the Jewish people did not listen to him. But now, they did, and listened to his rebuke as his tongue was healed, and the Jewish people listened. We see that the torah has this property, to be able to heal and repair, and it is only this Mishna Torah, which has the ability to heal the mouth, which is why the Zohar says the Mishna Torah corresponds to the mouth.


Practical Advice

The Sefer of Devarim is the beginning of the Torah Shebal Peh, the process of how the Dvar Hashem descends into  our lives to heal us, and present us with the vision of a better life. It endeavors to repair the broken hearts, of the broken Luchos, and our broken lives. It is no coincidence that this week, Shabbos Chazon is Parshas Devarim. Chazon-when (according to the Berdichover ) we are gifted the vision of the Third Beis Hamikdash a vision of how life could and should be, that we also acquire the tools of the Torah Shebal Peh, the thirteen  Middos how to activate Torah Shebal Peh  which are the thirteen attributes of the Tefillah to rebuild our lives. This Shabbos, dream and make plans how do rebuild your live, receive the present of Mishna Torah and the vision of the third Beis Hamikdash.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home