Monday, May 23, 2011

Reprint of Sefas Emes Sefer!

My First sefer in reprint!
http://www.lulu.com/content/paperback-book/the-sefas-emes-project/10596816

Friday, April 29, 2011

בית יעקב הכולל פרשת קדושים

ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני ה׳ . ענין השינויים שלפעמים נאמר אני ה׳ ולפעמים אני ה׳ אלקיכם כי אני ה׳ אלקיכם מורה על שאל יפול לב האדם מדבר שידמה לו שלא יוכל לקיים ואני ה׳ מורה שאל יהרהר אדם אחר מדותיו של הקב״ה. וכמו שנתבאר כל הענין בספר מי השלוח (חלק ראשון קדשים) והנה כאן נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה.

In this week’s Parsha we are commanded “not to swear by My name falsely, for you will profane the name of Elokecha (your G-d) I am Hashem.” The בית יעקב is going to explain the usage of I am Hashem , and I am Hashem Elokecha as a beginning or ending to the Mitzvos in this week’s Parsha, and what swearing falsely means by profaning the name Elokecha. He quotes a teaching from his father(מי השלוח) that the phrase “I am Hashem Elokeichem” means that a person shouldn’t be depressed when it appears to them that they cannot do something which Hashem is asking them, as I am with you. We see this as the Torah uses the possessive “Your G-d” that I am Your G-d, and I have not abandoned you, even if you think the contrary. The phrase “I am Hashem” tells us that you shouldn’t try to second guess the way Hashem runs the world , by only using the name Hashem, we are stressing that He, in is essence is above our understanding.

וגבי עושק שכר שכיר ולא תעמד על דם לעך ולא תקם ולא תטר נאמר באלו הארבעה אני ה׳ .והענין הוא דנכתב באלו הארבעה אני ה׳. מפני שיוכל האדם להרהר חס ושלום על מדותיו של הקב״ה באלו הארבעה. וחללת את שם אלהיך אני ה׳ מורה ששם ה׳ לא יתחלל ודבריו חיים לנצח ואף שלפי ראות עיני האדם יוכל חס ושלום שכמה הבטחות הבטיח ה׳ ולא נתקיימו .

The בית יעקב applies this teaching to our Parsha. Regarding the four Mitvzos of not withholding a day labor’s wages, not standing idly by when one’s fellow’s blood is being spilled, not taking revenge and not bearing a grudge, each conclude with the phrase I am Hashem, because each of these Mitzvos could cause a person could have questions regarding how Hashem runs the world as they seem to contradict the way Hashem runs the world. If He wants us do one thing, how could He not be consistent with the way He runs the world? Therefore the name “Hashem” is used to tell us, “Don’t try to second guess the way Hashem runs the world.” Just like we can’t pronounce the name, we can’t fully understand how He runs the world. Similarly, the prohibition of profaning the name Elokecha, I am Hashem. This teaches us that Hashem’s name will not be profaned, and His promises found empty, His words are alive and true, forever, even though it looks that many of Hashem’s promises haven’t come true.

וכמי שנתבאר בספר תהלים (פ״ט כ ׳) . אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר. על גבור הרימותי בחור בעם . מצאתי דור עבדי וגו׳. לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים.אם יעזיבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון וגו׳. ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמינתי. לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה וגו׳. ואתה זנחח ותמאס התעברת עם משיחך. נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו. ונראה כי חס ושלום חלל בריתו על זה נאמר אני ה ׳ . כי אך מפני האדם נסתר אבל השי׳׳ת אינו מחלל דבריו והם חיים וקיימים

In Sefer Tehillim (89: 20-21,29-35, 39-40) David Hamelech, says speaks of these feelings of Hashem promising to have a relationship with him, (“then you spoke to your devoted ones, and said, ‘I have set forth help to the mighty, I have raised up the one who I have chose. I have found David my servant…I will preserve my kindness forever with him, and My promise will be kept with him. I will make his seed endure forever and his throne the days of heaven. If his sons ever forsake my Torah, and not walk in my laws… I will punish them with the rod for their sins, and plagues for their wrongdoings. But I will never cancel my kindness from him, or be false in my covenant. I will not profane my covenant which I uttered, I will not alter it.”) but then feeling abandoned (“ …but you have abandoned and reviled, you are angry against your anointed. You have rejected the covenant of your servant and thrown his crown to the ground.”) feeling that Hashem has not kept to His promise. It is these feelings that Hashem responds to with exclamation “I am Hashem!” My words are true and alive, even when it is not apparent!

. ובהנה בעושק שכר שכיר שהקב״ה הזהיר ביומו תתן שכרו (כי תצא כ׳׳ד ט״ו) ולנו צוה לעבור אותו. ונאמר היום לעשותם (ואתחנן ז׳ י״א). ודרשינן היום לעשותס למחר לקבל שכרם (עירובין כ׳׳ב א׳) וכתיב אל תאמר לרעיך לך ישוב ומחר אתן ( משלי ג׳ כ׳׳ח) על זה נאמר אני ה׳ כי דברי השי״ת כמשמרות נטועים וקבועים לעד . ואך האדם לא ישיגם. ועל לא חעמד על דם רעך כתיב קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה( בראשית ד׳ י) והנה אחרי שביד השי״ת. כל העולם איך ינוח להיעשות כזאת. על זה נאמר אני ה׳ כי הוא למעלה מגבול שכל האדם

Therefore, we can now understand those four Mitzvos that end with the statement “I am Hashem!” So in the case of a day worker, we are commanded to pay him his wages at the end of the day, but at the same time, we are commanded to serve Hashem, and He will pay us another day. But we couldn’t do that to a worker! Therefore, this Mitzvah concludes with the exclamation I am Hashem- meaning don’t ask Me why I am running this world in a way that you don’t understand, even if your understanding is based on the Torah! Hashem’s laws are deep, and His promises forever, but man does not understand them. Furthermore, there is a commandment not to stand idly by when a person is being murdered, and yet in Bereshis, the Pasuk says “Your brother’s blood cries out to me from the ground.” Since the world is in Hashem’s hands, how did he allow murder to take place, if we are commanded to stop murder, why didn’t He? Again the Pasuk says, I am Hashem, meaning this is above the understanding of man.

וגבי לא תקם ולא תטר מצינו שנאמר פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים (כי תשא ל״ד ז׳) ואף שאיתא בגמרא (ברבות ז׳ א׳). שהוא רק בשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. אכן מה שנאמר ביאשיהו מלך יהודה אחרי אשר עשה הישר בעיני ה׳. וכמהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל ה׳ בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו ככל תורה משה ואחריו לא קם כמהו אך לא שב ה׳ מחרון אפו הגדול אשר חרה אפו ביהודה על כל הכעסים אשר הכעיסו מנשה (מלכים ב׳ כ"ג) ונדמה כי הקב״ה חס ושלום נוקם ונוטר. על זה נאמר שלא ירעים אדם אחרי מדותיו של הקב"ה. כי באמת הקב״ה מקיים לבריו רק מפני האדם נעלם. אבל נמצא בזה סיבה יותר מכפי שכל אדם. וכן לא תעשק את רעך. יכתיב ושבתי אני ואראה את כל העשקים (קהלת ד׳ א׳). וכי מה יוכל לעשות הממזר הנולד ונאסר לבא בקהל. בכל אלה נאמר אני ה׳ שיש לו עומק עמוק יותר משכלך והכל לטובתך

Regarding the commandment of bearing a grudge and taking revenge, we see that Hashem says (Shemos 34:7) that He punishes to third and fourth generations, even though the Gemara says this is only when they continue in the evil ways of their ancestors. The question of Yoshiayhu, the son of Menashe who brought the entire people in to return to Hashem in Teshuva, and the Navi (Melachim II chapter 23) says, there was no one like him in terms of his Teshuva, ultimately he was killed because of Menashe’s sins. This seems like Hashem does take revenge and holds a grudge. Therefore, we are told, I am Hashem, it is beyond your comprehension, don’t ask Me about this contradiction.The בית יעקב says, in fact Hashem keeps to all of these things, it’s just beyond our understanding how, and its benefits have repercussions which are is far beyond our understanding. Similarly, the commandments not to defraud or deal with each other crookedly or unfairly, but what did a Mamzer do to be prohibited from entering the Jewish people? With all of these apparent injustices, we are only seeing a small part of the picture and therefore He declares after each one I am Hashem! Hashem is working everything out in a way which will be so great for us, it is above our understanding.

. והנה נאמר כאן כל ענין שנאמר בו אני ה׳ אלקיכם נאמר נגדו ענין שנאמר בו אני ה. וכמבואר במי השלוח (פרשח קדשים)ענין אני ה׳ אלקיכם ואני ה׳. עד קדשים תהיו שמורה על שמחה של מצוה. ועיקר שמחה האמתית היא שהאדם רואה ומשיג השגה גדולה מהשי׳׳ת. וכזה נאמר אני ה׳ אלקיכם. שהאדם הרוצה לברר עצמו בזה. רואה כי זה הוא הפך מחיי עולם הזהו יכול לבא התרשלות בדעתו. לכן נאמר בו אני אלקיכם שרומז לבטחון שלא יעזבו ה .

When the Pasuk speaks about a Mitzvah which it is concludes I am Hashem Elokechem (Your G-d) it is to balance out the Mitzvos of I am Hashem. It is for this reason that the Parsha opens up (Vayikra 19:1) with the statement of be Kadosh, because I am Hashem Elokiechem, to give a person joy in serving Hashem, because the greatest joy is in the ability of a person to recognize Hashem’s greatness. The fact that Hashem calls himself Your G-d means that He is giving you the ability to grasp a little bit. This is why the phrase I am Hashem Elokeichem, appears, because a person wants to meet Hashem, but he sees this is impossible in this world, and therefore becomes depressed, therefore, when Hashem says be Kadosh, recognize My greatness, a person thinks, “but how-“ and Hashem responds “I am Hashem Elokeichem, I won’t set up a situation where you can’t achieve it, look I am saying I am your G-d.”

אכן כאשר יחטיא אדם בענין הזה וידמה לו שיש לו איזה רכוש מכחו ועוצם ידו שהשיג. אז נקרא גנב שנוטל בלא רשות בעלים. וגגד זה נאמר לא תגנבו. וכאשר ירצה לצדק משפטו בשקר נגד זה נאמר ולא תכחשו. כי עיקר הוא שלא יכחש האדם בלעתו נגד השי״ת. וכאשר השקר גובר אצלו להעיז פניו נקרא משקר.ולזה נאמר ולא תשקרו. ויש יותר העזת פנים הנקרא נשבע לשקר. גם על זה מורה לא תגנבו שלא יעלים אדם דברי תורה. כי האדם הרואה שהכל מה׳ הוא. יש לו טובת עין לגלות לחברו כל מה שלבו יודע. כי אינו מנושא בזה

The בית יעקב continues based on this to explain the Psukim which come before commandment of not swearing falsely (Vayikra 19:11-12) stealing, giving contradictory testimony, lying and swearing falsely. A person can twist the concept of Hashem giving a person the ability to achieve and corrupting it into thinking that they own their strength. This is called being a thief, as he takes something which belongs to another owner (Hashem) and keeps it for himself. The Pasuk progresses that when this person wants to try to justify his theft, this is called being a contradicting witness and when this falsehood gains strength within him, he is called a liar, until the point that a person who brazenly lives like this is called someone who swears by this falsehood, he swears that he is living in this twisted reality. Therefore the Pasuk says that a person profanes the name Elokecha, because Hashem gave the person the ability to achieve and understand, with the name Elokecha, and this person has taken that opportunity, and twisted it to create his own reality and swears by it. Additionally, within this concept of not stealing is that a person shouldn’t withhold Divrei Torah, when a person sees that it is all from Hashem, he is generous in revealing what he knows to his fellows and is does not come to conceit because of it. This could be considered stealing because Hashem gave the person to understand, it does not come from the learner at all. A person could make the mistake to believe that they are the one who achieved and as a result, withhold Torah from other people, thinking that it belongs to them. This is stealing Hashem’s glory for himself, the Torah belongs to Hashem and they have no right to act in such a way.

. וזה דאיתא במסכת פסחים( נ׳ א). סבר רבא למדרשה בפירקא. אמר ליה ההוא סבא לעלם כתיב. כי אם היה מגלה סוד שם המפורש. לא היה נשאר לו שום דבר התנשאות בידיעת התורה על חבריו בזה נכלל הכל. והיה לו טובת עין לגלותו לכל תלמידי. עד שאמר לו ההוא סבא כי אין זה כבוד השי״ת:

There was a story in Pesachim where Rava wanted to expound upon the meaning of Hashem’s name. An old man (Eliyahu hanavi) stopped him by saying that this should be hidden. The בית יעקב explains that Rava did not see a problem disclosing the secrets of the name of Hashem to everybody, it was Torah that Hashem had given to him, therefore he must share it. The old man (Eliyahu Hanavi) said even though you are correct that it is all Hashem’s Torah by the same virtue this specific area, of Hashem’s name should not be revealed. This is a similar concept of profaning the name Elokeicha, that due to the fact that Hashem gives the ability to understand, it could lead to His name being profaned. In this Gemara we can understand the Pasuk being read, “don’t steal- by holding back Torah, but don’t profane the name Elokeicha- by revealing things that are not for public consumption, such as the name Hashem.”

מסורת איזביצא The Izhbitzer tradition

In a many Izhbitzer Toras we are often faced with navigating with many concepts that are true and trying to learn what is within the human ability to make sense of the contradictions of life.

Practical Advice

When we are caught between two truths that seem contradictory, Hashem tells us, don’t try to understand the way that I work. But then we can become depressed, if that is the case, that we are all walking around in the dark, we really don’t understand anything so much is outside of our abilities, so what’s the point of doing anything? Hashem says, I am giving you the ability to achieve, and to understand. Don’t give up but don’t make the mistake that these abilities afford you, to create an independent artificial reality or to withhold Torah.

During these days of Sefira, where we are touched by the deaths of Rebbe Akiva’s Talmidim died for not sharing Torah with each other, we are called to share what we know, and not to hold back Torah from others.

 

Labels: ,