Sunday, April 16, 2006

Another Omer piece in hebrew.

ד"ה ליל שמורים דף לז ענין עומר

הרבי מפרש את הפסוק של ליל שמורים. כידוע לילה שני של פסח כהן אחד יצא לקצר את השאר בשביל הקרבן עומר. הרבי מסביר שקצירה הוא מושרש במושג של מציאת אבידה . כי אבידת הזרע הוא משעת שזרע בארץ. רעיון זה לא רק נאמר באופן של טבע. גם בעם היהודי רואים את זה. שהשם זרע אותנו בתוך כל האומות ועם היהודי צמח ויצמח שוב פעם.

לילה זאת של פסח הוא הלילה שהשם מחזיר לנו את מה שנאבד ממנו. בחיים השם מחזיר אותנו דברים שחשבנו שהם אבודים ואין תקוה להם. אבל השם מחזיר לנו מה שנאבד באופן חיצוני. כי באמת לא נאבד ממנו כלשהו, באמת הכל שמור אצלו ולכן לילה זאת נקראית ליל שמורים. ההלכה אומר שהקצירת העומר דוחה את השבת. למה? כי שבת הוא מהדברים הנקראים מעשה ידי אדם והם מן הדברים הבאים במבט חצוני שיכול לחשוב שיש דבר שיכול לאבד.

העומר הוא דבר שבא מאליו בלי השגת ידי אדם שזה מורה לנו איך השם לא נותן לנו את הכח לקלקל את עצמנו. הוא נפרד מכח הבחירה שלנו .כמו כן המזל שהוא נפרד מהשתדלות האדם לגמרי. אבל יש צד שעבודת האדם מצטרף בו. האדם מתחיל בעבודה שלו אחר כך כל מה שבא הוא לא מכיר שהוא הוצאה של עבודתו.

ומאותו ענין בהתגשמותו של מושג נעלה זה הוא ירושלים. עליו נאמר על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים תמיד, זאת אומרת שהשמירה הוא דבר שלא מפסיק לא נסתלק.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home